Juridische informatie

Bijzondere voorwaarden

1.    Econopolis

Twain is een handelsmerk van Econopolis Wealth Management NV.

Econopolis Wealth Management NV (hierna ‘Econopolis’) is een door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) erkende vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies, waarvan het ondernemingsnummer 0812.127.055 is.

Naast een vergunning als vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies, is Econopolis ook door de FSMA vergund als verzekeringstussenpersoon (makelaar), met inschrijving in het register der verzekeringstussenpersonen met nummer 0812.127.055.

De maatschappelijke zetel van Econopolis Wealth Management NV bevindt zich in de Sneeuwbeslaan 20, bus 12, 2610 Wilrijk.

De dienstverlening van Econopolis bestaat uit het verlenen van beleggingsdiensten. Econopolis is gerechtigd om de volgende diensten aan te bieden:

 • Discretionair vermogensbeheer
 • Beleggingsadvies
 • Ontvangen en doorgeven van orders van Cliënten
 • Corporate Finance advies.

Als verzekeringsmakelaar is Econopolis onafhankelijk en dus niet gebonden aan enige contractuele verplichting om uitsluitend met één verzekeringsonderneming of met meerdere verzekeringsondernemingen zaken te doen.

Verder biedt Econopolis ook nog de niet-vergunningsplichtige dienstverlening ‘Wealth Coaching’ aan, die geen beleggingsdienst omvat.

 

2.    Draagwijdte van de bijzondere voorwaarden

Elke Cliënt ontvangt een exemplaar van deze Bijzondere Voorwaarden, die onlosmakelijk zijn verbonden met de Overeenkomst Discretionair Vermogensbeheer die de Cliënt aangaat met Econopolis (of ‘Twain’). De Cliënt aanvaardt de bepalingen en voorwaarden ervan bij het aangaan van elke zakenrelatie met Twain.

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, wordt de rechtsverhouding tussen Twain en haar Cliënten geregeld door onderhavige Bijzondere Voorwaarden.

Afwijkingen van de bepalingen van de Voorwaarden, zelfs bij herhaling, door Twain kunnen niet beschouwd worden als een verworven recht, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen in een ondertekend geschrift uitgaande van Twain.

 

3.    Taal

De Bijzondere Voorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands, Frans en Engels. In geval van tegenspraak tussen de verschillende teksten, is de Nederlandstalige tekst doorslaggevend.

 

4.    Wijzigingen

Twain behoudt zich het recht voor de onderhavige Voorwaarden op elk ogenblik te wijzigen.

Elke wijziging wordt ter kennis van de Cliënt gebracht d.m.v. een schriftelijke kennisgeving.

Indien de Cliënt de doorgevoerde wijzigingen niet wenst te onderschrijven, staat het hem vrij om voor de datum van inwerkingtreding zoals hieronder bepaald van de voorgestelde wijzigingen schriftelijk onmiddellijk een einde te maken aan zijn contractuele betrekkingen met Twain. Indien de Cliënt geen gebruik maakt van dit recht, wordt hij geacht de voorgestelde wijzigingen te hebben aanvaard.

 

5.    Identificatie van de Cliënt

Met het oog op het aangaan van een zakenrelatie of het uitvoeren van een of meerdere verrichtingen, bezorgt de Cliënt aan Twain alle inlichtingen, documenten, bewijsstukken of verklaringen met betrekking tot zijn identificatie, bekwaamheid, juridisch en fiscaal statuut, familiale toestand, risicoprofiel en beroepsactiviteit.

 

5.1.    Natuurlijke personen

Natuurlijke personen van Belgische nationaliteit moeten hun identiteit (naam, voornaam, geboortedatum, geboorteplaats en geboorteland) en wettelijke woonplaats kenbaar maken aan de hand van hun identiteitskaart.

Indien de Cliënt zijn wettelijke woonplaats heeft in het buitenland, kan hij zijn identiteit en wettelijke woonplaats ook kenbaar maken aan de hand van zijn paspoort. Indien het paspoort de wettelijke woonplaats niet vermeldt, dient een apart document ter staving van de wettelijke woonplaats overgemaakt te worden.

Natuurlijke personen dienen, ongeacht hun nationaliteit, steeds hun burgerlijke staat en eventuele feitelijke scheiding mee te delen.

Cliënten die een Politiek Prominent Persoon, of een familielid of naaste geassocieerde van een Politiek Prominent Persoon zijn, melden dit aan Twain.

 

5.2.    Rechtspersonen

Rechtspersonen dienen een kopie van hun actuele statuten aan Twain te bezorgen, alsook akten, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad waarin de bevoegdheden zijn vastgelegd van de personen die hen ten aanzien van Twain kunnen vertegenwoordigen.

Bovendien stelt de Cliënt aan Twain alle documenten ter beschikking die nodig zijn om de personen te identificeren die op welke grond dan ook in zijn naam en voor zijn rekening optreden, met hem in onverdeeldheid zijn of gesplitste rechten hebben, controle op een rechtspersoon of een mandaat uitoefenen in het bestuurs- of directieorgaan van een rechtspersoon die Cliënt is van Twain.

 

5.3.    Onverdeeldheden zonder rechtspersoonlijkheid

Twain identificeert onverdeeldheden en rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid aan de hand van de lijst met de leden van de onverdeeldheid of de vennoten van de rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid.

Elk lid van de onverdeeldheid of de rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid, alsook eventuele volmachthebbers ervan en in voorkomend geval de (uiteindelijke) begunstigden dienen afzonderlijk te worden geïdentificeerd overeenkomstig de bepalingen inzake de identificatie van natuurlijke personen.

In het kader van burgerlijke maatschappen verbindt de Cliënt zich er toe Twain steeds alle nodige en meest recente documenten te overhandigen die de bepaling van de eigendomsverhoudingen en de identificatie van de burgerlijke maatschap toelaten. Elke wijziging aan de statuten of het matenregister moet onverwijld gemeld worden aan Twain.

 

5.4.    Feitelijke verenigingen

Twain identificeert feitelijke verenigingen aan de hand van de statuten of het reglement waaruit moet blijken dat het gaat om een feitelijke vereniging.

In haar relatie met Twain wordt de feitelijke vereniging vertegenwoordigd door de personen die daartoe zijn aangewezen in de statuten of het reglement. Als de statuten of het reglement hierover onvoldoende informatie verschaffen, geschiedt de vertegenwoordiging op de wijze zoals bepaald in de onboarding documentatie.

Twain kan, zelfs indien de statuten of het reglement anders bepalen, minimumvoorwaarden aangaande de vertegenwoordiging van de vereniging opleggen. De natuurlijke personen en rechtspersonen die de feitelijke vereniging vertegenwoordigen, alsook hun eventuele volmachthebbers worden individueel geïdentificeerd overeenkomstig de bepalingen inzake de identificatie van natuurlijke personen resp. rechtspersonen. De (uiteindelijke) begunstigden van de feitelijke vereniging worden in voorkomend geval individueel geïdentificeerd overeenkomstig de bepalingen inzake de identificatie van natuurlijke personen. Twain eist tevens dat de uiteindelijke begunstigde(n) van de vereniging altijd worden geïdentificeerd.

 

5.5.    Verificatie van de identiteit

Twain heeft het recht om de opening van een dossier of de aanvaarding van een volmacht te weigeren, en kan de zakenrelatie met een Cliënt opschorten of stopzetten indien zij twijfelt aan de juistheid en de waarachtigheid van de identificatiegegevens die de Cliënt of voormelde personen haar hebben verschaft.

De Cliënt ziet er op toe dat de inlichtingen, documenten, bewijsstukken en verklaringen die hij aan Twain bezorgt, duidelijk, betrouwbaar, volledig en in overeenstemming met de wetgeving en geldende gebruiken zijn.

Twain kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de echtheid, de geldigheid of de interpretatie van de documenten die haar worden voorgelegd.

 

5.6.    Specimen van handtekening

Rekeninghouders, wettelijke beheerders, gevolmachtigden, statutaire vertegenwoordigers en alle personen die een rechtspersoon of een vereniging, ook zonder rechtspersoonlijkheid, kunnen vertegenwoordigen, moeten een specimen van handtekening bij Twain deponeren. De Cliënt dient erover te waken dat Twain op elk ogenblik beschikt over een geactualiseerd specimen van zijn handtekening.

 

5.7.    Wijzigingen met betrekking tot de identiteit

Iedere Cliënt, al dan niet economisch rechthebbende van de rekening, verbindt er zich toe, om spontaan en binnen de dertig (30) dagen, Twain schriftelijk in te lichten bij het voorvallen van een gebeurtenis, het voorkomen van wijzigingen met betrekking tot de inlichtingen, daarin begrepen iedere wijziging van zijn persoonlijke situatie of deze van de economisch rechthebbende, in het bijzonder aangaande zijn burgerlijke staat, zijn domicilie, zijn nationaliteit of zijn fiscale verblijfplaats.

De verbintenis uit de vorige paragraaf is eveneens van toepassing indien de Cliënt-rechtspersoon één van volgende personen als gedelegeerd bestuurder, onafhankelijk bestuurder, verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur of vertegenwoordiger van een dergelijk persoon aanduidt, of indien één van de volgende personen aandeelhouder wordt van de Cliënt:

- een ingezetene van de Verenigde Staten van Amerika;

- een natuurlijke persoon met de Amerikaans nationaliteit;

- een rechtspersoon die is geregistreerd in de Verenigde Staten;

- een rechtspersoon die zijn voornaamste zakencentrum in de Verenigde Staten heeft.

 

Een dergelijke gebeurtenis kan aanleiding geven tot de beëindiging van de relatie of de noodzaak om een nieuwe bewaarbank te kiezen.

Het komt aan de Cliënt toe om zijn eigen experts en fiscale raadgevers te consulteren ten einde na te gaan welke aangifteverplichtingen op hem van toepassing zijn en om zijn fiscale verplichtingen te vervullen met betrekking tot zijn bezittingen.

De Cliënt dient schriftelijk alle wijzigingen met betrekking tot de bezorgde inlichtingen, bewijsstukken, specimens van handtekeningen en andere meegedeelde inlichtingen aan Twain mee te delen. De wijzigingen treden in werking de derde werkdag na het ontvangen voor de voormelde mededeling.

 

6.    Volmachten

 

6.1.    Verlenen van een volmacht

Het verlenen van een volmacht kan geschieden door de opmaak van een onderhands geschrift.

De Cliënt kan een volmacht geven aan meerdere volmachthouders. Deze volmachthouders kunnen in zijn naam en voor zijn rekening, individueel en afzonderlijk, alle opdrachten, afhalingen, stortingen en alle andere daden van beheer en/of beschikking uitvoeren met betrekking tot de onder het dossier van de Cliënt geplaatste financiële instrumenten en contanten.

Ingeval van een gemeenschappelijke rekening, kunnen volmachten aan derden of aan een mederekeninghouder enkel gezamenlijk door alle Rekeninghouders gegeven worden.

Verschillende titularissen van dezelfde rekening kunnen elkaar wederzijdse volmacht verlenen. Als gevolg hiervan kan elke titularis handelen op individuele basis en in de ruimste zin van het woord alle opdrachten, afhalingen, stortingen en andere daden van beheer en/of beschikking uitvoeren met betrekking tot de door Twain geleverde diensten.

 

6.2.    Aanvaarding van de volmacht

Twain behoudt zich het recht voor een volmacht te weigeren, zonder deze weigering te moeten verantwoorden.

 

6.3.    Bevoegdheden d.m.v. een volmacht

De volmachthouder kan in geen geval een ander in zijn plaats stellen en/of zijn taken en bevoegdheden geheel of gedeeltelijk overdragen.

 

6.4.    Wijziging van een volmacht

Alle wijzigingen en beperkingen die achteraf aan de verleende volmachten worden aangebracht, moeten aan Twain ter kennis worden gebracht door middel van een schrijven (bij voorkeur aangetekend).

Deze wijzigingen en beperkingen treden in werking uiterlijk de derde werkdag volgend op de ontvangst van deze kennisgeving.

Indien Twain laattijdig op de hoogte werd gebracht van de herroeping, de wijziging of de beperking of elke andere reden van beëindiging van de volmacht, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor de verrichtingen die werden uitgevoerd alvorens zij naar behoren op de hoogte werd gebracht.

Twain aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit de onnauwkeurigheid, onvolledigheid of onduidelijkheid van de haar voorgelegde volmachten, herroepingen, wijzigingen, beperkingen en beëindigingen.

 

6.5.    Beëindiging van een volmacht

In afwijking van artikel 2006 van het Burgerlijk Wetboek, blijven de verleende volmachten geldig tot ze worden herroepen door middel van een schrijven (bij voorkeur aangetekend). De herroeping treedt in werking uiterlijk de derde werkdag volgend op de ontvangst van de herroeping.

In het kader van de dienstverlening “ontvangen en doorgeven van orders” vermeldt de herroeping van de volmacht uitdrukkelijk of door de volmachthouder reeds geplaatste, maar nog niet verzonden orders op het ogenblik van de herroeping behouden of geannuleerd dienen te worden. Behoudens uitdrukkelijke annulering zullen alle orders gegeven door de volmachthouder vóór de inwerkingtreding van de herroeping, naar de uitvoerder verzonden worden.

Bij herroeping van een wederzijdse volmacht van een mederekeninghouder door een andere Rekeninghouder vervalt automatisch de volmacht en kan over de Rekening enkel beschikt worden mits handtekening van alle Rekeninghouders.

Bij beëindiging van de volmacht om wettelijke redenen, treedt deze beëindiging in werking uiterlijk de derde werkdag volgend op de dag waarop Twain op de hoogte werd gebracht van de reden van de beëindiging.

Twain behoudt zich het recht voor om bestaande volmachten te beëindigen, zonder deze beëindiging te moeten verantwoorden. De beslissing van Twain wordt per aangetekend schrijven betekend en wordt van kracht binnen de drie (3) kalenderdagen volgend op de ontvangst van de kennisgeving.

 

7.     Diensten aan meerdere titularissen

 

De dossiers en tegoeden op naam van meerdere titularissen worden, onder voorbehoud van eventuele volmachten, beheerd onder hun gezamenlijke handtekening.

In geval van onenigheid tussen de titularissen over hun handelingsbevoegdheid met betrekking tot het dossier, onder meer wanneer zij een feitelijke vereniging of een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid vertegenwoordigen, behoudt Twain zich het recht voor om het gebruik van het dossier op te schorten totdat zij onderling een akkoord hebben bereikt.

De titularissen geven elkaar steeds volmacht om het dossier af te sluiten, zodat de opdracht tot afsluiting gegeven door een der titularissen wordt beschouwd als gegeven door alle titularissen gezamenlijk.

Het afsluiten van een dossier door één titularis voor rekening van alle titularissen zal geschieden onder de verantwoordelijkheid van alle titularissen. Twain kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van afsluiting en kan, indien zij dat nodig acht, de uitvoering van de opdracht tot afsluiten afhankelijk maken van de voorafgaande bevestiging van alle titularissen en dit in de vorm die zij verkiest.

 

8.    Diensten aan minderjarigen

 

Dossiers geopend op naam van een minderjarige worden beschouwd als zijnde eigendom van de minderjarige en worden beheerd door de ouders.

De ouders worden geacht gezamenlijk de goederen van de minderjarige te beheren, hetgeen inhoudt dat het optreden van één ouder de instemming van de andere ouder impliceert.

Twain moet schriftelijk op de hoogte worden gebracht van het onbeschikbaar karakter van de goederen van de minderjarige en elke andersluidende regeling of gerechtelijke beslissing die het beheer van de goederen van de minderjarige toevertrouwt aan een van de ouders.

Twain kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van de niet-mededeling. De ouders beheren de tegoeden op het dossier in het uitsluitend belang van de minderjarigen.

Ingeval van voogdij zijn de hierboven beschreven regels eveneens van toepassing in zoverre er niet wordt van afgeweken doordewet of een gerechtelijke beslissing.

 

9.    Cliëntenaanvaarding

De contractuele relatie tussen Twain en de Cliënt is gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Twain zal bijgevolg enkel een Cliëntenrelatie aangaan met Cliënten die zij op basis van haar Cliëntenaanvaardingsbeleid aanvaardt.

Twain beschikt over een volledige contractuele vrijheid wat de aanvaarding van Cliënten betreft en zij kan rechtmatig weigeren een overeenkomst aan te gaan zonder haar beslissing te moeten motiveren. Zo kan Twain personen en rechtspersonen weigeren te aanvaarden of behouden indien haar risk management, operationele of compliance procedures en/of voorschriften die zij in uitvoering van de op haar van toepassing zijnde wet- en regelgeving heeft ontwikkeld, dit vereisen.

 

9.1.    Keuze van woonplaats

De Cliënt doet voor de uitvoering van onderhavige Algemene Voorwaarden keuze van woonplaats op het laatste aan Twain meegedeelde adres, onverminderd het recht van Twain om rekening te houden met de wettelijke woonplaats of werkelijke woonplaats van de Cliënt.

 

9.2.    Belangenconflicten

Twain heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om belangenconflicten te identificeren, te controleren en te behandelen.

Indien evenwel de maatregelen genomen door Twain ontoereikend blijken te zijn om een situatie van belangenconflict te voorkomen, zal Twain de Cliënt hierover inlichten, alvorens in zijn naam op te treden.

Een samenvatting van het belangenconflictenbeleid van Twain is beschikbaar op de website www.twain.eu. Bijkomende informatie inzake dit beleid kan eveneens worden voorzien op vraag van de Cliënt.

 

10.  Diensten geleverd op afstand of buiten verkoopsruimten.

De dienstverlening van Twain is niet onderworpen aan het herroepingsrecht zoals begrepen in het Wetboek Economisch Recht.

Dit houdt in dat, zelfs indien de Cliënt van de dienstverlening geniet buiten de kantoren van Twain te Wilrijk, de Cliënt zich, gezien de aard van de dienstverlening niet kan beroepen op het herroepingsrecht van 14 dagen.

In elk geval is de Cliënt gerechtigd om de Overeenkomst Discretionair Beheer te allen tijde te beëindigen.

 

11.  Persoonsgegevens

 

11.1. Privacyverklaring

De Cliënt neemt kennis van het feit dat Twain zijn/haar persoonsgegevens verwerkt overeenkomstig de “Privacyverklaring”. Deze verklaring is beschikbaar op de website www.twain.eu of op eenvoudig verzoek bij de relatiebeheerder.

Twain raadt de Cliënt aan om regelmatig deze verklaring te consulteren op bovenvermelde link, of kopie te vragen om zich te vergewissen van de actuele verwerkingsactiviteiten van Twain.

 

11.2. Persoonsgegevens van derden

In het geval dat de persoonsgegevens aangeleverd door de Cliënt betrekking hebben op andere personen dan de Cliënt, verbindt deze laatste zich ertoe om de betrokken personen bij de bovengenoemde verwerking op de hoogte te brengen van deze verklaring en voor zover nodig hun akkoord te bekomen voor de gegevensverwerking.

 

11.3. Confidentialiteit

Twain zal geen vertrouwelijke informatie van Cliënten gebruiken in het voordeel van derden, zonder dat dit verhindert dat binnen Twain de informatie wordt gedeeld tussen departementen en groepsvennootschappen waar dat nodig of nuttig is voor de uitvoering van de diensten voorzien in onderhavige algemene voorwaarden, zonder dat de Cliënt er automatisch van mag uitgaan dat zulke uitwisseling is gebeurd. 

12.  Communicatie

 

12.1. Wijze van communicatie

Twain communiceert met de Cliënt volgens de wijze van communicatie aangeduid door de Cliënt of bij gebrek hieraan op een papieren drager per post. In dit laatste geval wordt alle correspondentie verstuurd naar de woonplaats van de Cliënt of naar het door hem opgegeven postadres. Dit adres kan naderhand door de Cliënt gewijzigd worden na kennisgeving door middel van een schrijven. De wijziging geldt uiterlijk vanaf de derde werkdag na ontvangst van de kennisgeving.

De verzending van de correspondentie aan de Cliënt wordt rechtsgeldig bewezen door overlegging van de kopie ervan, of op basis van de informaticabestanden van Twain of de bewaarbank. De datum van het document wordt tevens geacht de datum van de verzending ervan te zijn. De Cliënt aanvaardt uitdrukkelijk en zonder voorbehoud dat de informaticabestanden van Twain of de bewaarbank als bewijs zullen gelden in geval van eventuele betwistingen tussen partijen. De Cliënt heeft het recht om met alle middelen het tegenbewijs te leveren.

De briefwisseling over verrichtingen uitgevoerd in een dossier op naam van meerdere titularissen, alsook over een gezamenlijk dossier, wordt verstuurd naar het adres dat door de betrokkenen in gezamenlijk overleg werd opgegeven. De briefwisseling wordt geacht bij elke betrokkene te zijn aangekomen wanneer ze naar voormeld adres werd verstuurd.

Indien geen gezamenlijk adres werd opgegeven, wordt elke mededeling geacht geldig te zijn gedaan aan alle titularissen indien ze tot één van hen is gericht.

 

12.2. Taal van de communicatie

De communicatie kan gebeuren in het Nederlands, Frans of Engels, naargelang de voorkeur die de Cliënt heeft opgegeven.

 

13.  Kosten en lasten

De aangerekende kosten en lasten voor de verschillende diensten worden gedetailleerd in de periodieke rapportering weergegeven, die beschikbaar is gesteld op het profiel van Cliënt op de website www.twain.eu.

Een globaal kostenoverzicht voor vermogensbeheerdiensten is terug te vinden op de website www.Twain.eu.

 

14.  Klachten

Onverminderd het hierna bepaalde en onder voorbehoud van andersluidende wettelijke of reglementaire bepalingen, worden eventuele klachten en opmerkingen enkel in aanmerking genomen wanneer zij ten laatste binnen de zes (6) maanden te rekenen vanaf de datum waarop de feiten zich hebben voorgedaan, schriftelijk worden gericht aan de Compliance Officer van Econopolis Wealth Management NV.

Per adres:

Econopolis Wealth Management NV

t.a.v. de Compliance Officer

Sneeuwbeslaan 20, bus 12
B-2610 Wilrijk

Per e-mail:

compliance@econopolis.be

met de ondubbelzinnige vermelding dat het een officiële klacht betreft.

De Compliance Officer bevestigt de ontvangst van de klacht binnen de vijf (5) werkdagen na ontvangst. In de mate dat de klacht duidelijk en volledig is, poogt Econopolis een eerste antwoord te geven binnen een termijn van één (1) maand te rekenen vanaf de ontvangst van de klacht. Indien Econopolis deze termijn niet kan naleven, zal zij de cliënt hiervan spoedig informeren (bij voorbeeld indien de vraag complex is of indien Econopolis niet in het bezit is van relevante informatie).

Indien de interne klachtenbehandeling geen afdoende antwoord biedt, kunnen klachten ook terecht bij de ombudsman:

Ombudsfin, Ombudsman in financiële geschillen, Belliardstraat 15-17 bus 8, 1040 Brussel, telefoon +32 2 545 77 70, fax +32 2 545 77 79, e-mail: Ombudsman@Ombudsfin.be.

 

15.  Bewijskracht

Onder voorbehoud van andersluidende bepalingen in deze Bijzondere Voorwaarden en overeenkomsten afgesloten tussen de Cliënt en Twain, aanvaardt de Cliënt uitdrukkelijk dat Twain gebruik kan maken van alle door de wet toegestane bewijsmiddelen.

De Cliënt erkent dat alle door hem via welke drager dan ook gegeven opdrachten en alle elektronische gegevens, registraties van telefoongesprekken, berichten, borderellen, faxberichten, en elektronische berichten uitgaande van Twain, dezelfde bewijskracht hebben als een geschrift.

Ongeacht de aard of het bedrag van de te bewijzen rechtshandeling kan Twain in burgerlijke of handelszaken altijd het bewijs leveren door voorlegging van een kopie of een reproductie van het originele document. Behoudens door de Cliënt aangevoerd tegenbewijs, heeft een kopie of een reproductie van het document dezelfde bewijskracht als het origineel.

 

16.  Duur en beëindiging van de Cliëntenrelatie

16.1. Duur van de relatie met de Cliënt

De relatie met de Cliënt wordt aangegaan voor onbepaalde duur.

 

16.2. Eenzijdige opzegging

Behoudens andersluidende contractuele bedingen, heeft de Cliënt het recht om de cliëntenrelatie op te zeggen zonder opgave van enig motief en mits inachtneming van de opzegtermijn zoals bepaald in de Overeenkomst met de Cliënt.

Twain heeft eveneens het recht de cliëntenrelatie op te zeggen, zonder opgave van enig motief en mits inachtneming van een de opzegtermijn zoals bepaald in de overeenkomsten met de Cliënt.

De partij die de cliëntenrelatie wenst te beëindigen brengt de andere partij daarvan door middel van aangetekend schrijven op de hoogte. De opzeg gaat in twee (2) dagen na ontvangst van voorgaande kennisgeving. De opzegging betreft ook de door de Cliënt aan derden gegeven volmachten.

Indien de opzegging op initiatief van Twain gebeurt, worden de door de Cliënt betaalde kosten voor producten of diensten waarvan hij niet meer kan genieten pro rata temporis terugbetaald vanaf de maand volgend op het tijdstip van de beëindiging.

 

16.3. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Alle rechten en verplichtingen tussen Twain en de Cliënt worden beheerst door het Belgische recht. Behoudens andersluidend beding of wanneer de wet op dwingende wijze voorziet in de al dan niet uitsluitende bevoegdheid van een andere rechtbank, worden eventuele betwistingen ter beslechting voorgelegd aan de rechtbanken van het rechtsgebied waar de maatschappelijke zetel van Twain op het ogenblik van het inleiden van het geding is gevestigd.

 

16.4. Vrijwaringsbeding

De nietigheid of de eventuele onwerkzaamheid van één van de bepalingen in de onderhavige Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst Discretionair Beheer leidt niet tot de nietigheid van andere bepalingen die hierin begrepen zijn.

 

17.  Discretionair Vermogensbeheer

 

17.1. Algemeen

Wanneer de Cliënt de dienstverlening discretionair vermogensbeheer geniet via Twain zal Twain de tegoeden die haar worden toevertrouwd naar best vermogen beheren.

17.2. Bewaargeving van het vermogen

Twain zal het vermogen van de Cliënt niet zelf bewaren. De Toevertrouwde Activa zullen bij een bewaarder gedeponeerd worden. De bewaarder gaat hiervoor een eigen, afzonderlijke overeenkomst aan met de Cliënt.

Het beheer van deze Rekening zal gebeuren onder de uitsluitende handtekening van Twain en het globale saldo ervan mag niet negatief zijn. De subrekeningen per valuta kunnen echter tijdelijk een negatief saldo vertonen. De credit- en debetsubrekeningen worden vastgesteld aan de koersen die gewoonlijk worden gehanteerd door de bewaarder voor de betrokken valuta.

In afwijking van de bepalingen van de vorige paragraaf wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de Rekening tijdelijk een negatief saldo kan vertonen indien er tussen de datum van de transactie zelf en de vereffening/betaling een zekere tijd verloopt.

Enkel de Cliënt, in een instructie naar de bewaarder met kopie naar Twain (en volgens de voorwaarden in het contract met de bewaarder), kan volgende verrichtingen doen op het debet van de Rekening:  overschrijvingen van gelden of van financiële instrumenten naar een andere rekening. 

De Cliënt dient rekening te houden dat een plotse terugtrekking van gelden of financiële instrumenten het beleggingsbeleid negatief kan beïnvloeden en dat het, afhankelijk van de samenstelling van de portefeuille, enige tijd kan duren vooraleer er voldoende liquiditeiten zijn vrijgemaakt om de overschrijvingsinstructie te kunnen uitvoeren.  

 

17.3. Reikwijdte van het discretionair vermogensbeheer

Wanneer de Cliënt van de dienstverlening discretionair vermogensbeheer geniet, machtigt de Cliënt Twain om de vermogensbestanddelen (cash en/of financiële instrumenten) die haar in het kader van de beheersovereenkomst ter beschikking worden gesteld, en overgemaakt op de Rekening(en) bij de bewaarder, te beheren.

Gezien het gaat om een discretionair mandaat, wordt de Cliënt over de beheersdaden geïnformeerd, maar zal de Cliënt zelf geen concrete beheersdaden kunnen stellen over door Twain beheerde tegoeden. De Cliënt kan steeds contact opnemen met de relatiebeheerder indien hij of zij vragen heeft omtrent het beheer van de portefeuille.

Twain en de bewaarder behouden zich het recht voor het beheer van bepaalde activa niet te aanvaarden, mits daarvoor een redelijke verklaring wordt gegeven.

Twain zal op eigen initiatief, zonder de Cliënt vooraf te moeten raadplegen of inlichten, alle beslissingen kunnen nemen met betrekking tot het beheer van de Toevertrouwde Activa, in het kader van het verwezenlijken van de beleggingsdoelstellingen uiteengezet in de Overeenkomst voor Discretionair Beheer. Meer in het bijzonder kan dit beheer betrekking hebben op verrichtingen betreffende roerende waarden zoals gedefinieerd in de wet van 2 augustus 2002 betreffende het financieel toezicht. Het beheer via Twain heeft in het bijzonder betrekking op deelbewijzen in compartimenten van instellingen voor collectieve belegging (‘fondsen’), die al dan niet een index kunnen volgen (‘trackers’).

Twain belegt principieel niet in derivaten. Onderliggend in de fondsen kunnen wel derivaten gebruikt worden door de respectievelijke beheerders.

Tijdens de looptijd van dit mandaat kan de Cliënt in principe niet tussenkomen in het beheer van de Toevertrouwde Activa. Indien de cliënt uitzonderlijk toch de instructie zou geven bepaalde door hem of haar gewenste verrichtingen uit te voeren, dan dient zijn/haar verzoek tijdig en schriftelijk te worden gedaan. Indien Twain van oordeel is dat de instructie van de Cliënt in strijd is met de beleggingsdoelstellingen in het MiFID beleggersprofiel, zal Twain dit aan de Cliënt melden en dient de Cliënt de gegeven instructie schriftelijk te bevestigen aan Twain.

In elk geval gebeuren de verrichtingen die Twain uitvoert op instructie van de Cliënt, op eigen risico en onder verantwoordelijkheid van de Cliënt. Twain behoudt zich het recht voor de uitvoering van instructies door de Cliënt uit te stellen of te weigeren om tegemoet te komen aan haar wettelijke of contractuele verplichtingen. Twain brengt, voor zover mogelijk, de Cliënt daarvan binnen een redelijke termijn op de hoogte en kan geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor enige vertraging in de uitvoering van dergelijke instructies.

De Cliënt zal zelf de eventueel aan de Toevertrouwde Activa verbonden extrapatrimoniale rechten (zoals stemrechten) kunnen blijven uitoefenen en bijgevolg aan de algemene vergaderingen deelnemen en er stemmen, indien de Cliënt Twain en de bewaarder daar voldoende lang op voorhand van verwittigt. In dat geval zullen de betrokken financiële instrumenten eventueel op verzoek van de Cliënt worden geblokkeerd gedurende de termijn die nodig of gebruikelijk is. Twain zal de activa niet beheren tijdens de duur van dergelijke blokkering.

Indien de Cliënt wenst dat Twain de stemrechten voor zijn naam en rekening uitoefent, dient de Cliënt Twain hiertoe schriftelijk te machtigen.

De Cliënt verleent mandaat aan Twain om alle andere (patrimoniale) rechten uit te oefenen (inschrijving, toewijzing, omwisseling, omzetting, ...), om de dividenden, interesten en andere inkomsten die verbonden zijn aan deze waarden te ontvangen en om hiertoe alle nodige instructies te geven. De opbrengsten en inkomsten uit de Toevertrouwde Activa worden door Twain herbelegd na gecrediteerd te zijn op de Rekening.

De Cliënt erkent dat hij moet voldoen aan alle fiscale verplichtingen die voortvloeien uit de transacties die worden gedaan in het kader van zijn portefeuille(s), met inbegrip van die welke voortvloeien uit de inkoop of de verkoop van activa uit de portefeuilles.

Twain geeft geen advies omtrent de wettelijke en fiscale gevolgen van de beleggingen. De Cliënt is zelf verantwoordelijk om fiscaal en juridisch advies in te winnen omtrent de beleggingen die hij gepland heeft.

 

17.4. Geschiktheidstest

Alvorens Twain overgaat tot het stellen van beheersdaden in een discretionair beheersmandaat, dient de Cliënt de ‘onboarding procedure’ via de website www.twain.eu te doorlopen.

De voorgelegde vragen op de website toetsen naar:

 • De financiële situatie van de Cliënt: het gaat met name om de familiale en professionele situatie, de inkomsten en uitgaven, alsook het vermogen en de verwachte evolutie ervan.
 • De beleggingsdoelstellingen van de Cliënt: meer bepaald zal Twain, samen met de Cliënt, de risicotolerantie, beleggingshorizon en de liquiditeitsbehoeften bepalen. Deze doelstellingen, en het beleggersprofiel dat eruit voortvloeit, zullen variëren voor elke rekening die de Cliënt onder beheer bij Twain heeft.
 • De kennis en ervaring van de Cliënt met betrekking tot de financiële producten die mogelijk aangekocht worden in de portefeuille

Het antwoord op deze vragen biedt Twain de nodige informatie om tot een geschikt beleggersprofiel te komen, aan de hand waarvan de portefeuille beheerd wordt. Indien de Cliënt weigert deze informatie te verstrekken, kan de Cliënt geen toegang krijgen tot de dienst van discretionair portefeuillebeheer.

 

17.5. Uitvoering van de orders

Bij de plaatsing van orders in financiële instrumenten van Cliënten, neemt Twain alle toereikende maatregelen om het best mogelijke resultaat voor haar cliënten te behalen, rekening houdende met diverse criteria zoals de prijs, de kosten, de snelheid, de waarschijnlijkheid van uitvoering en van afwikkeling, de omvang, de aard en alle andere voor de uitvoering van het order relevante aspecten. Twain werkte een orderverwerkingsbeleid uit, en zal dit, minstens jaarlijks en telkens als er zich een wezenlijke verandering voordoet in de mogelijkheden van Twain om steeds het best mogelijke resultaat voor haar cliënten te behalen, evalueren.  

Twain geeft de orders voor effectentransacties door aan de in de Overeenkomst vastgelegde bewaarder. Het is dus die instelling die optreedt als orderuitvoerder en die instaat voor de administratieve afhandeling van de orders. Het orderuitvoeringsbeleid van de vermelde bewaarder is dus van toepassing op de uitvoering van de orders. Twain onderneemt bij de doorgave van de orders aan de bewaarder geen stappen die de uitvoeringskwaliteit kunnen beïnvloeden.

Het orderverwerkingsbeleid, en alle wijzigingen aan dit beleid, wordt aan de cliënten kenbaar gemaakt op de website van Twain. Door de aanvaarding van de algemene voorwaarden stemt de Cliënt in met het orderverwerkingsbeleid.

Twain maakt jaarlijks op haar website een overzicht bekend van de vijf belangrijkste beleggingsondernemingen voor elke categorie financiële instrumenten in termen van handelsvolume waaraan zij in het voorafgaande jaar orders van cliënten ter uitvoering heeft doorgegeven.

 

17.6. Aansprakelijkheid Twain

Twain zal de Rekening overeenkomstig de door de Cliënt gekozen beleggingsdoelstellingen naar best vermogen beheren, rekening houdend met de doelstellingen, de eventuele regels en beperkingen, en het financiële risico dat door de cliënt wordt aanvaard. Twain is gehouden tot een loutere middelenverbintenis en is meer bepaald niet in staat garanties te bieden betreffende het rendement van de portefeuille of de evolutie van de koersen, noch in het algemeen betreffende het resultaat van de gedane verrichtingen. De Cliënt aanvaardt dat een loutere waardedaling van de activa onder beheer geen fout van Twain uitmaakt. De Cliënt neemt er nota van dat de in het verleden behaalde resultaten geen garantie zijn voor het toekomstig rendement.  Twain is enkel aansprakelijk voor de rechtstreekse schade ten gevolge van een zware fout door Twain begaan; Twain is niet verantwoordelijk voor onrechtstreekse schade.

Twain kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een verlies of tekortkoming in de uitvoering van haar verplichtingen die het gevolg zijn van een geval van overmacht, met andere woorden een gebeurtenis waarover Twain geen controle heeft en die haar vermogen aantast om haar verplichtingen na te komen, zoals een storing in de communicatiemiddelen voor opdrachten, instructies of orders, ongeacht of die storing zich voordoet tussen Twain en de Cliënt of tussen Twain en een andere dienstverlener (zoals de bewaarder) of ingeval van oorlog, oproer, staking, brand, gewapende overval, overstrroming, ernstig technisch defect, informaticaproblemen, een elekriciteitspanne of andere rampen.

 

17.7. Onderaanneming

Twain kan onderaannemers aanstellen voor het beheer in het kader van de Overeenkomst Discretionair Vermogensbeheer met inbegrip van onderaannemers binnen de groep waartoe Twain behoort. Niettegenstaande de delegatie blijft Twain verantwoordelijk voor het totale beheer.

 

17.8. Informatie en rapportering aan de Cliënt

Alle verrichtingen door Twain in het kader van het discretionair beheermandaat zullen aan de cliënt ter kennis worden gebracht via de website www.twain.eu door middel van het ‘client dashboard’.

Met uitzondering van de commentaren of rechtzettingen met betrekking tot het overzicht en de rapporten moeten alle opmerkingen of correcties van de Cliënt met betrekking tot het vermogensbeheer aan Twain worden meegedeeld binnen de 5 werkdagen volgend op de verzending van de rekeninguittreksels of andere documenten door of namens Twain of de bewaarder.

Twain kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een laattijdige ontvangst van de rekeninguittreksels of andere documenten en zal geen bijzondere aansprakelijkheid aanvaarden omwille van het feit dat de Cliënt al deze rekeninguittreksels of andere documenten slechts wenst te ontvangen samen met het beheerverslag, waarbij de cliënt de risico’s aanvaardt die gepaard gaan met een onregelmatige controle van zijn/haar rekeninguittreksels of andere documenten.

Twain stelt, behoudens andersluidende wettelijke of reglementaire bepalingen, driemaandelijks via de website een periodiek overzicht op die een getrouwe en evenwichtige analyse van de verrichte activiteiten en van het rendenement van de portefeuille tijdens de rapportageperiode bevat. 

Twain of de bewaarder behouden zich het recht voor de presentatie en de inhoud van het aan de Cliënt overgemaakte overzicht te wijzigen.

De afwezigheid van betwisting van het overzicht binnen de 30 dagen nadat het werd geüpload, impliceert dat aan Twain kwijting wordt verleend met betrekking tot de uitoefening van haar verplichtingen als vermogensbeheerder voor de volledige voorbije periode, behoudens grove nalatigheid in haar hoofde.

Twain brengt de Cliënt bovendien op de hoogte bij een verlies van 10% van de totale waarde van de portefeuille, zoals bepaald aan het begin van elke rapportageperiode, en daarna bij verliezen van veelvouden van 10%, uiterlijk aan het einde van de werkdag waarop deze drempel wordt overschreden of, wanneer deze drempel op een niet-werkdag wordt overschreden, aan het einde van de eerstvolgende werkdag.

 

17.9. Waardering van de Activa in de beheerde portefeuille

Voor de waardering van de Toevertrouwde Activa hanteert Twain de regels:

 • De waarde van de contanten in depot zal bestaan uit de nominale waarde van deze Activa.
 • De op een gereglementeerde of elke andere georganiseerde markt genoteerde effecten en geldmarktinstrumenten worden iedere werkdag gewaardeerd tegen de laatst beschikbare koersen zoals gepubliceerd door de voornaamste externe dataleverancies of aangeleverd door de bewaarders.
 • De rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging worden gewaardeerd op basis van de laatst beschikbare netto inventariswaarde.

De methode die gebruikt wordt voor de berekening van de rendementen is conform de internationaal geldende normen. Deze methode, ‘‘Time Weighted Rate of Return’’ (TWRR)of Tijdgewogen Rendementsmethode genaamd, gebruikt rendementsvoeten gewogen in de tijd, die aangepast worden voor de diverse inkomende en uitgaande geldstromen van de Portefeuille. In de Portefeuilles worden de rendementen op dagelijkse basis berekend en dit volgens de formule:

 • TWRR=(1+R1)*(1+R2)*...*(1+Rn)-1
  Waarbij:
  Rt = (waarde Portefeuille op dag t - waarde Portefeuille op dag t-1 -
 • Fluxt)/waarde Portefeuille op dag t-1
  Fluxt = in- en/of uitstroom op dag t
  • n = # dagen gedurende waargenomen periode

Het rendement wordt berekend inclusief kosten.  Wanneer de activa van de Portefeuille een dividend/coupon/interest uitkeren, worden deze in aanmerking genomen voor de berekening van de rendementen.

Twain berekent het rendement op basis van rendementen op dagbasis, die berekend worden door de eindwaarde van die dag, verminderd met de uitgevoerde stortingen en vermeerderd met de terugtrekkingen, af te zetten ten opzichte van de eindwaarde van de dag voordien. Vervolgens worden de dagrendementen met elkaar gecumuleerd tot rendementen over langere periodes.

 

17.10.              Benchmark

Twain stelt een passende benchmark samen overeenkomstig het beleggersprofiel van de Cliënt.

 

17.11.              Inducements

In het kader van de verlening van vermogensbeheerdiensten ontvangt Twain geen inducements (vergoedingen van derde partijen). Mocht Twain deze vergoedingen toch ontvangen, worden deze doorgestort naar de Cliënt.

 

17.12.              Tarieven

De vergoeding die Twain aanrekent voor de verleende diensten wordt aangerekend per kwartaal.

De eerste vergoeding wordt pro rata temporis berekend, d.i. op basis van de dagen tussen de start van het mandaat en het einde van het kwartaal, berekend op de waarde van de Toevertrouwde Activa op het einde van het eerste (onvolledige) kwartaal.

In geval van opzegging in de loop van het jaar zal de aan Twain verschuldigde vergoeding voor het lopende kwartaal pro rata temporis worden berekend tot op de datum van de opzegging.

Op vraag van de Cliënt zal een factuur worden opgestuurd met de verschuldigde beheervergoeding.

De cliënt machtigt Twain om de hiervoor vermelde vergoedingen rechtstreeks in te houden op zijn/haar financiële rekening. Dat geldt ook voor wettelijk verschuldigde taksen en belastingen en, in het algemeen en in overeenstemming met de door Twain gehanteerde tarieven, voor alle andere commissies en kosten van alle aard, die betrekking hebben op de verrichtingen gedaan voor rekening van de cliënt in het kader van dit mandaat.

Eventuele wijzigingen aan de vergoeding van Twain zullen tussen Twain en de cliënt worden overeengekomen. Twain zal elk voorstel tot wijziging schriftelijk aan de cliënt meedelen. Indien de cliënt binnen de 14 dagen na het versturen van het voorstel deze overeenkomst niet opzegt, wordt aangenomen dat hij/zij de nieuwe voorgestelde vergoedingsvoorwaarden heeft aanvaard.

 

17.13.              Bijhouden en rapporteren van gegevens

Twain zal alle relevante informatie aangaande de doorgegeven orders en de uitgevoerde transacties voor rekening van haar Cliënten gedurende zeven jaar ter beschikking houden van de bevoegde autoriteit.  De volledige en nauwkeurige details van deze transacties zullen tevens zo spoedig mogelijk en uiterlijk aan het einde van de volgende werkdag, aan de bevoegde autoriteit gemeld worden. In dit verband wordt de Cliënt geïnformeerd dat bepaalde van zijn persoonlijke gegevens, alsook karakteristieken van zijn orders of van zijn transacties hierdoor aan de bevoegde autoriteit worden overgemaakt.

 

17.14.              Vereffening van de portefeuille

Twain vraagt bij de beëindiging van de relatie naar instructies van de Cliënt om de beheerde tegoeden over te zetten naar een andere rekening en/of om de posities te liquideren.

Behoudens andersluidende contractuele bepalingen worden alle schulden en verbintenissen van de Cliënt tegenover Twain onmiddellijk en zonder ingebrekestelling opeisbaar en eindigen alle door Twain aan de Cliënt verstrekte diensten. 

 

 

Orderverwerkingsbeleid

Doel

Twain is een handelsmerk van Econopolis Wealth Management NV. Als gereglementeerde onderneming is het de verantwoordelijkheid van Econopolis Wealth Management NV (hierna: ‘Twain’) om de best mogelijke uitvoerder te kiezen (de zogenaamde ‘best selection’ verplichting) om de orders van cliënten en voor de discretionair beheerde portefeuilles te laten uitvoeren.

Dit beleid geeft weer op welke wijze Twain ervoor zorgt dat de orders die zij plaatst voor cliënten een optimaal resultaat bereiken.

Selectieprocedure

Om de beste uitvoerder te selecteren, houdt Twain rekening met de volgende criteria:

- de effectiviteit van het orderuitvoeringsbeleid (best execution) toegepast door de financiële tussenpersoon;

- de reputatie en kwaliteit van de diensten van de financiële tussenpersoon;

- het land of de landen waar de financiële tussenpersoon actief is;

- de totale kosten voor rekening van de eindklant;

- de kwaliteit van de verwerking en follow-up van orders.

 

Twain zorgt ervoor dat het orderuitvoeringsbeleid van financiële tussenpersonen voorrang verleent aan het criterium van de totale prijs van de transactie, die de prijs van het financiële instrument en de kosten van de uitvoering van het order in kwestie weergeeft; de totale prijs omvat alle door de klant gemaakte kosten die rechtstreeks verband houden met de uitvoering van het order, inclusief kosten die specifiek zijn voor de plaats van uitvoering, clearing- en afwikkelingskosten en eventuele andere kosten van derden die betrokken zijn bij de uitvoering van het order.

Meest gebruikte uitvoerders (‘brokers’)

In de praktijk zal Twain, rekening houdend met de bovengenoemde factoren, voorrang geven aan de verzending van orders aan de financiële tussenpersoon bij wie de klant heeft besloten een rekening te openen (depositobank van de cliënt).

Dit betekent dat Leleux Associated Brokers de prime broker voor de private portefeuilles die door Twain beheerd worden. Hierbij laat Twain niet na om te evalueren of deze brokers hun “best execution” verplichtingen onder de MiFID regelgeving naleven.

Afwijkende instructies

Wanneer een cliënt, in het kader van de dienstverlening ‘ontvangen en doorgeven van orders’ een order doorgeeft met specifieke instructies (bv. qua broker keuze), dan kunnen deze mogelijks interfereren met het orderuitvoeringsbeleid waardoor niet noodzakelijk het beste uitvoeringsresultaat voor de Cliënt bekomen wordt. Twain zal een dergelijk order steeds conform de instructies van de Cliënt uitvoeren.

Vraag naar informatie

In geval van vragen vanwege de cliënt over de behandeling toegepast tijdens de uitvoering van een specifiek order, zal Twain ervoor zorgen dat de nodige informatie zo snel mogelijk wordt aangeleverd door de financiële tussenpersoon die de transactie heeft uitgevoerd.

Evaluatie

Twain stelt minstens jaarlijks voor elke categorie van financiële instrumenten een overzicht op van de belangrijkste vijf beleggingsondernemingen in termen van handelsvolumes waaraan zij tijdens het voorgaande jaar orders van cliënten heeft doorgegeven of waarbij zij tijdens het voorgaande jaar orders van cliënten heeft geplaatst, alsook synthetische informatie over de kwaliteit van de uitvoering.

Privacyverklaring

Twain is een merk van Econopolis Wealth Management NV. Uw gegevens komen dan ook terecht in de Econopolis Group. Deze privacyverklaring heeft als doel u te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens door de Econopolis Group (hierna “Econopolis” genoemd), waaronder de volgende vennootschappen vallen:

 • Econopolis NV, met zetel te Sneeuwbeslaan 20, bus 12, in 2610 Wilrijk
 • Econopolis Wealth Management NV, met zetel te Sneeuwbeslaan 20, bus 12, in 2610 Wilrijk
 • Econostrategy NV, met zetel te Sneeuwbeslaan 20, bus 12, in 2610 Wilrijk
 • Econodigital BVBA, met zetel te Sneeuwbeslaan 20, bus 12, in 2610 Wilrijk
 • Econopolis Switzerland SA, met zetel te Quai des Forces Motrices 14 | CH-1204 Genève, Zwitserland

 

Deze vennootschappen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van haar activiteiten.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die toelaten u rechtstreeks of onrechtstreeks te identificeren als natuurlijke persoon.

 

Welke gegevens verwerkt Econopolis?

Econopolis verwerkt enkel gegevens die relevant zijn met betrekking tot de relatie die u met Econopolis heeft.

Indien u geen klant bent, zal Econopolis in principe niet over uw gegevens beschikken, tenzij u deze zelf invoert in het contact center, of in een inschrijvingsformulier voor één van onze events of nieuwsbrieven. In dat geval beschikt Econopolis enkel over uw contactgegevens en over de geanonimiseerde statistieken die wij tijdens onze elektronische mailings verzamelen om na te gaan of onze nieuwsbrieven door de geadresseerden geopend worden.

Verder bestaat de mogelijkheid dat onze bestaande klanten of connecties ons doorverwijzen naar u, omdat zij overtuigd zijn dat u interesse hebt in onze diensten. Wanneer dit het geval is, zullen wij u informeren dat wij over uw gegevens beschikken. U kunt ons steeds vragen om geen verder contact op te nemen.

Wanneer u een klantenrelatie wenst aan te gaan met Econopolis via het Twainkanaal, zijn we wettelijk verplicht om bepaalde gegevens op te vragen. Het gaat hier om uw identiteitsgegevens, contactgegevens, familiale situatie, uw kennis omtrent financiële producten, uw financiële situatie, en uw beleggingsdoelstellingen. Deze gegevens worden opgevraagd aan de hand van de “persoonlijkheidstest”, de vragenlijst betreffende de persoonlijke waarden, de risicotolerantievragen, en tijdens het klantengesprek tijdens de onboarding procedure.

Tijdens de klantenrelatie beschikt Econopolis ook over de transactiegegevens die betrekking hebben op de rekening die u door ons laat beheren.

Als websitebezoeker laat u bepaalde gegevens achter die de browser toelaten u als individuele bezoeker te identificeren. Over deze gegevens kan u meer lezen in ons cookie statement. Uw cookievoorkeuren kan u ook aanpassen in de cookie tool op de Twain website.

 

Met welk doel en op basis van welke rechtsgrond verwerkt Econopolis mijn gegevens?

Indien u een contractuele relatie met ons aangaat, verwerkt Econopolis uw persoonsgegevens met als primaire doel u op reglementaire wijze te kunnen laten genieten van onze dienstverlening, die aan uitgebreide wetgeving onderhevig is.

Uw persoonsgegevens dienen om na te gaan op welke manier wij uw vermogen kunnen beheren, u beleggingsadvies kunnen geven, uw orders kunnen doorgeven of u beleggingsverzekeringen aanbieden.

Verder brengen wij een persoonlijk aspect in onze dienstverlening: graag brengen wij u op de hoogte van de laatste nieuwigheden en nodigen wij u uit op onze events.

Om na te gaan of onze events en nieuwsbrieven relevant zijn voor de geadresseerden, gaan we via geanonimiseerde statistieken na of onze mails geopend werden.

In geen geval zullen wij uw gegevens verkopen aan derde partijen.

 

Waar stuurt Econopolis persoonsgegevens heen?

In het kader van uw contractuele relatie met ons doen wij beroep op derde partijen (zoals de bewaarnemers van uw effecten) en zijn we genoodzaakt uw identificatiegegevens naar hen te sturen opdat zij een rekening kunnen openen op uw naam.

Uw gegevens worden verwerkt in portfoliomanagementsystemen die aangeleverd worden door derde partijen. Deze partijen krijgen enkel toegang tot het systeem voor onderhoudsdoeleinden.

Verder maken wij ook gebruik van derde partijen om gegevens op te slaan (cloud storage providers), zodat wij de continuïteit van onze dienstverlening kunnen garanderen en niet afhankelijk zijn van één fysieke opslaglocatie. Deze derde partijen voldoen aan de Europese privacy standaarden.

Voor het organiseren van events werken wij samen met bepaalde organisatoren om de praktische regelingen te treffen, en met advertentiebureaus om de uitnodigingen te versturen. Deze partijen krijgen enkel de minimale gegevens die nodig zijn om deze events in goede banen te leiden.

Aangezien Econopolis gereglementeerde diensten verleent, bestaat de mogelijkheid dat de financiële toezichthouder (FSMA) gegevens opvraagt. In dat geval is Econopolis verplicht om deze gegevens door te geven.

Verder hebben ook gerechtelijke instanties, administratieve autoriteiten en de politie de mogelijkheid om gegevens op te vragen in het kader van een onderzoek.

 

Welke rechten hebt u?

Uw persoonsgegevens zijn nog steeds van u, daarom kan u bepaalde rechten uitoefenen.

 • U mag ons steeds vragen om inzage te krijgen in uw klantendossier, of andere gegevens die wij eventueel over u bewaren, zoals deze die u ons verleend hebt in het contact center;
 • U kan ons ook vragen om gegevens te corrigeren, indien u vaststelt dat wij deze fout geregistreerd hebben;
 • Bepaalde gegevens kan u laten wissen;
  • Let wel, indien wij wettelijk of contractueel verplicht zijn bepaalde gegevens bij te houdenkunnen wij deze niet wissen.
 • U kunt zich verzetten tegen de verwerking van uw gegevens door Econopolis.
  • Aangezien het overgrote deel van de gegevens die wij verwerken onder een wettelijke verplichting vallen, kunnen wij hier niet altijd op in gaan.
 • U heeft het recht om ons te vragen uw gegevens over te dragen naar uzelf of een derde. Dit kan u echter enkel uitoefenen voor de gegevens die wij digitaal bewaren. Papieren dossiers vallen hier niet onder.
 • U kan ons vragen om de verwerking van uw gegevens tijdelijk een halt toe te roepen, wanneer u vermoedt dat wij uw gegevens zonder correcte rechtvaardiging verwerken.
 • U kan steeds uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens intrekken, indien u die voordien gegeven had voor een specifieke activiteit.

 

Om uw rechten uit te oefenen kan u steeds een mailtje sturen naar: compliance@econopolis.be.

Of per brief naar: Compliance Econopolis, Sneeuwbeslaan 20, bus 12, 2610 Wilrijk.

Binnen 30 kalenderdagen zal uw verzoek gehoor krijgen en informeren wij u in hoeverre wij aan uw verzoek kunnen en mogen voldoen.

Hoe dan ook zullen wij, alvorens in te gaan op uw verzoek, uw identiteit verifiëren. Dit doen wij om te voorkomen dat iemand anders in uw plaats toegang krijgt tot uw gegevens.

Indien u niet tevreden bent met de manier waarop Econopolis uw gegevens of klachten behandelt, kan u steeds de gegevensbeschermingsautoriteit contacteren.

Hoelang houdt Econopolis persoonsgegevens bij?

Econopolis houdt uw gegevens enkel bij zolang deze nodig zijn in uw klantendossier, en zo lang de wetgever dit vraagt.

Doorgaans houden wij uw klantendossier bij tot 10 jaar na de beëindiging van de klantenrelatie, omwille van de financiële en boekhoudregelgeving.

Indien u geen klant bent, en u zich wenst uit te schrijven voor onze nieuwsbrieven en events, dan verwijderen wij uw gegevens zo snel mogelijk uit onze mailing lijst na ontvangst van uw bericht.

Bijkomende vragen?

Met vragen omtrent de verwerking van persoonsgegevens kunt u steeds terecht bij ons terecht via compliance@econopolis.be.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat een website op uw computer of mobiel toestel opslaat wanneer u die site bezoekt. Zo onthoudt de website de pagina's die u heeft bezocht en uw voorkeuren (zoals gebruikersnaam, taal, lettergrootte en andere voorkeuren) zodat u die niet bij ieder bezoek aan de site opnieuw hoeft aan te passen.

Cookies hebben een beperkte “houdbaarheidsdatum”. Sommige (de sessiecookies) verdwijnen zodra u uw browser aflsuit, andere (de permanente cookies) blijven langer aanwezig. U kan cookies steeds zelf verwijderen volgens de instructies die hieronder uitgelegd worden.

 

Waarvoor gebruikt deze website cookies?

Het primaire doel van de cookies op deze website is ervoor zorgen dat de communicatie tussen de website en uw apparaat vlot verloopt. De Twain website slaat ook enkele cookies op om ervoor te zorgen dat de site aangepast is aan uw voorkeuren (zoals de taal waarin u deze website leest). Dit zijn de zogenaamde functionele cookies. Deze cookies laten u ook toe om in te loggen op de website en om uw antwoorden op de vragen in de simulator en onboarding module op te slaan. Zonder deze cookies is dit niet mogelijk.

Bepaalde cookies (analytische cookies) zullen statistische gegevens bijhouden over het gebruik van de website, opdat wij de website kunnen verbeteren in de toekomst. Deze cookies geven enkel informatie over hoeveel keer een bepaalde pagina werd bezocht, en sturen enkel kwantitatieve, geanonimiseerde gegevens door, wij kunnen dus niemand identificeren of “targeten” aan de hand van deze cookies. U ontvangt dus geen reclame door het gebruik van onze cookies, noch volgen wij u zodra u onze website verlaat.

Verder vindt u op deze site ook nog enkele zogenaamde “social plug-ins” terug die u toelaten om onze inhoud te delen op Twitter, LinkedIn, of andere social media kanalen. Deze plug-ins worden pas geactiveerd wanneer u hierop klikt. Er worden door deze plug-ins dus geen gegevens op uw apparaat opgeslagen voor u deze zelf activeert.

Welke cookies worden opgeslagen?

 

Naam van het cookie

Doel

Levensduur

Alle bezoekers

 

 

_ga

Dit cookie zorgt voor het aanmaken van een willekeurig userID voor de websitebezoekers, opdat we kunnen zien of een unieke bezoeker de website bezoekt. Dit cookie wordt verder niet gelinkt aan persoonsgegevens zoals uw IP adres of gebruikersnaam. We verzamelen enkel geaggregeerde statistieken.

2 jaar

_gat

Dit cookie houdt in de gaten hoeveel requests er aan de servers gericht worden, om ervoor te zorgen dat de servers niet overladen worden. . Dit cookie wordt verder niet gelinkt aan persoonsgegevens zoals uw IP adres of gebruikersnaam. We verzamelen enkel geaggregeerde statistieken.

10 minuten

_gid

Dit cookie zorgt voor het aanmaken van een willekeurig userID voor websitebezoeker,s gelinkt aan de pagina’s die bezocht worden. Dit cookie wordt niet gelinkt aan persoonsgegevens zoals uw IP adres of gebruikersnaam. We verzamelen enkel geaggregeerde statistieken.

24 uur

pll_language

Dit cookie slaat uw taalvoorkeuren op, zodat de website in de juiste taal weergegeven wordt wanneer u deze bezoekt. Dit cookie wordt niet gelinkt aan persoonsgegevens zoals uw IP adres of gebruikersnaam.

1 jaar

Cookies Directive

Dit cookie onthoudt uw cookievoorkeuren

Onbepaalde duur

OptanonAlertBoxClosed

Dit cookie onthoudt of u de cookie banner reeds heeft weggeklikt of niet.

1 jaar

OptanonConsent

Dit cookie onthoudt of u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van de niet-functionele cookies op de website.

1 jaar

Ingelogde bezoekers

 

 

a

 

Dit cookie dient om u te authenticeren nadat u ingelogd bent

Sessie

Pva

 

Dit cookie is noodzakelijk om u toe te laten door te gaan naar de tweede stap in het onboardingproces van Twain

7 dagen

pvaId

 

Dit cookie linkt uw ‘Personal Value Assessment’ in de eerste stap van de onboarding naar uw account.

7 dagen

ItsMe.nonce

 

Dit cookie linkt de sessie aan een ID-token om ingelogd te blijven.

1 uur

_fbp (Mailchimp)

Dit is een marketing cookie. Dit cookie wordt gebruikt door Mailchimp

3 maand

_ga (Mailchimp)

Dit cookie verzamelt statistische gegevens over het website gebruik en is verder niet gelinkt aan persoonsgegevens zoals een IP- of e-mailadres

2 jaar

_gcl_au

Dit Google Analytics cookie verzamelt geaggregeerde statistische gegevens over de websitebezoekers.

2 maand

_mcga

Dit cookie verzamelt statistische gegevens over het website gebruik en verzendt deze gegevens naar Mailchimp, een derde partij die voor Twain gebruikt wordt om de e-mailcommunicatie te vereenvoudigen. Dit cookie verzamelt geen direct identificeerbare gegevens zoals een IP adres.

 

_mcid

Dit cookie zorgt voor het aanmaken van een willekeurig userID voor websitebezoekers gelinkt aan de pagina’s die bezocht worden. Dit cookie wordt niet gelinkt aan persoonsgegevens zoals uw IP adres of gebruikersnaam. We verzamelen enkel geaggregeerde statistieken. Dit cookie verzendt deze statistieken door naar Mailchimp, een derde partij die voor Twain gebruikt wordt om de e-mailcommunicatie te vereenvoudigen.

1 jaar

optimizelyEndUserId

Dit is een marketing cookie dat een unieke ID aanmaakt per website bezoeker.

6 maand

 

 

Cookies verwijderen of uitschakelen

U kunt alle cookies op uw computer wissen en u kunt uw browser zo instellen dat cookies geblokkeerd worden. Dit betekent wel dat u daarna uw voorkeuren bij ieder bezoek opnieuw moet instellen en dat sommige delen van de website niet (naar behoren) werken.

Deze links geven u meer informatie over het in- en uitschakelen van cookies.

 

Voor meer algemene informatie over cookies, kan u terecht op http://www.allaboutcookies.org/

Bepaal je cookievoorkeuren

Belangenconflictenbeleid

Doel

Twain is een handelsmerk van Econopolis Wealth Management NV. Als gereglementeerde onderneming is het de verantwoordelijkheid van Econopolis Wealth Management NV (hierna: ‘Econopolis’) om te voorkomen dat de belangen van Econopolis en Cliënten, of Cliënten onderling, met elkaar in conflict staan.

Hiervoor heeft Econopolis een beleid opgesteld, dat hierna kort beschreven wordt.

Het beleid wordt toegepast op groepsniveau, en geeft weer op welke wijze de Econopolis Groep (hierna: ‘Econopolis’) ervoor zorgt dat belangenconflicten zich niet realiseren, of indien dat wel het geval is, deze te remediëren.

 

Wat is een belangenconflict?

Een belangenconflict is ofwel (i) een conflict tussen enerzijds de belangen van Econopolis of één van haar bestuurders, effectieve leiders, medewerkers, gevolmachtigden of de groep waarvan ze deel uitmaakt (“Relevante Personen”) en anderzijds een verplichting tegenover een cliënt ofwel (ii) een conflict tussen de belangen van twee of meer cliënten tegenover wie Econopolis elk een verplichting heeft. Het betreft conflicten die zich kunnen voordoen tijdens de dienstverlening aan voornoemde cliënten en die hun belangen kunnen schaden of ongunstig beïnvloeden.

 

Voorkomen van belangenconflicten

Econopolis evalueert in welke situaties belangenconflicten kunnen voordoen. Deze situaties worden opgenomen in de ‘lijst van potentiële belangenconflicten’.

Potentiële belangenconflicten die zich in het algemeen zouden kunnen voordoen (deze lijst is niet exhaustief):

 • Combinatie van mandaten van bestuurders of management in andere bedrijven
 • Inducements, waarbij Econopolis vergoedingen of andere voordelen (zoals onderzoek) krijgt van een derde partij om bepaalde producten te commercialiseren, of diensten af te nemen van een bepaalde broker.
 • Het verlenen van verschillende dienstverleningen binnen eenzelfde groep

 

De Compliance Officer kijkt erop toe dat situaties die dergelijke belangenconflicten met zich mee kunnen brengen, zich niet of zo weinig mogelijk voordoen.

 

Realisatie van belangenconflicten

Hoewel het belangenconflictenbeleid er op gericht is om belangenconflicten te voorkomen, vinden deze toch af en toe onvermijdelijk plaats.

Indien zich belangenconflicten voordoen, worden deze opgenomen in het ‘register van voorgevallen belangenconflicten’, samen met de manier waarop dit belangenconflict geremedieerd werd. Dit register wordt steeds ter beschikking gehouden van de toezichthouder.

Indien het belangenconflict zich effectief realiseert en niet voorkomen kan worden, wordt de cliënt hier steeds van op de hoogte gebracht.

Onze vermogensbeheerders combineren jarenlange ervaring met de oneindige mogelijkheden van technologie. Zo creëren we een op-maat-gemaakte beleggingsportefeuille. 
U kan starten vanaf een belegbaar vermogen van €200.000

Start met Twain